Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 "Opdrachtnemer": Proxium, gevestigd in Assen en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 52864634. 

1.2 "Opdrachtgever": iedere (rechts) persoon die met Proxium een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s) en  gemachtigde(n).

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes
, aanbiedingen en overeenkomsten die betrekking hebben op door Opdrachtnemer aangeboden diensten.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan Opdrachtnemer derden inschakelt.

2.3 De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven.

2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene

voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen. 

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij - en dan slechts voor zover - door Opdrachtnemer schriftelijk anders is vermeld.

3.2 Alle offertes en aanbiedingen zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte of aanbieding gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk of per e-mail binnen 14 dagen wordt bevestigd. Indien de aanvaarding na 14 dagen plaatsvindt, heeft de Opdrachtnemer het recht de uitvoeringstermijn of veranderde bedragen aan te passen. De prijzen in de genoemde aanbiedingen (en offertes) zijn exclusief BTW, eventuele reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. De gehanteerde prijzen worden periodiek herzien aan de hand van loon en prijsontwikkelingen.

3.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens waarop de aanbieding of offerte is gebaseerd.

3.4 Opdrachtnemer kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, of onderdeel daarvan, een kennelijke verschrijving of vergissing bevat.

Artikel 4: Wijziging en meerwerk

4.1 Opdrachtnemer heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten en uitgevoerde werkzaamheden aan te passen ingeval van wijzigingen in het goedgekeurde aanbieding of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden.

4.2 Opdrachtnemer heeft het recht extra aanvullingen, werkzaamheden, testen, besprekingen en of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de Opdrachtgever, in rekening te brengen volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer. Desgevraagd zal Opdrachtnemer Opdrachtgever schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten. Opdrachtnemer kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.

5.2 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, de toepasselijkheid van de artikelen 7:404,en 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

5.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4 Opdrachtgever staat steeds in voor de volledigheid en consistentie van de aan Opdrachtgever verstrekte gegevens, specificaties en ontwerpen, ook indien die gegevens, specificaties en ontwerpen van een derde afkomstig zijn. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

5.5 In het geval is overeengekomen dat de overeenkomst gefaseerd wordt uitgevoerd is Opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden die behoren tot of onderdeel uitmaken van een volgende fase op te schorten totdat de Opdrachtgever de
resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald. 

5.6 Zijn binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een of meer termijnen overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van deze uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever eerst aan Opdrachtnemer schriftelijk of per e-mail een redelijke termijn te geven voor de nakoming, alvorens het verzuim van Opdrachtnemer intreedt. 

Artikel 6: Wijzigingen 

6.1 Indien Opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever  werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer  is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 

6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdr
achtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 7: Geheimhouding

7.1 Informatie en/of documentatie is vertrouwelijk indien deze ofwel als zodanig door de ene partij is aangemerkt dan wel de andere partij

Anderszins weet of kan vermoeden dat informatie en/of documentatie vertrouwelijk is.

7.2 Partijen zullen vertrouwelijke informatie die is verkregen of ter beschikking gesteld door de andere partij uitsluitend gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst en deze niet direct of indirect aan derden verstrekken, of hiertoe toestemming geven,

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Partijen zullen voorts alle benodigde voorzorgsmaatregelen nemen

om deze te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik en openbaarmaking.

7.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan opdrachtgever ter beschikking

gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten,

offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer, de licentiegevers van Opdrachtnemer of zijn toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een onmiddellijk herroepbare, niet--‐exclusieve, niet-overdraagbare aan derden en niet

sublicentieerbare licentie welke niet meer inhoudt dan dat het onderwerp van de licentie mag worden aangewend voor het doel waarvoor

het onderwerp van de licentie aan opdrachtgever door Opdrachtnemer ter beschikking is gesteld.

8.2 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan Opdrachtnemer door of zijdens Opdrachtgever verstrekte digitale documenten, codes, teksten, afbeeldingen of andere gegevens. 

Artikel 9: Contractsduur, opzegging en ontbinding

9.1De overeenkomst voor hosting, management- , backup en update diensten wordt aangegaan voor een minimum termijn van 12 (twaalf) maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke of per e-mail verstuurde opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar. De opzegtermijn bedraagt één maand.

9.2 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.

9.3 De overeenkomst voor de ontwikkeling en realisatie van websites wordt aangegaan voor de duur van de uitvoering tenzij anders is overeengekomen.

9.4 Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst op te zeggen, te ontbinden of anderszins te beëindigen in het geval:

a) sprake is van een faillissement(aanvraag), surseance van betaling, schuldsanering of

ondercuratelestelling van de Opdrachtgever;

b) nakoming door de Opdrachtgever blijvend onmogelijk is;
c) na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de (betalings-) verplichtingen niet zal nakomen;

d) Opdrachtgever in verzuim is komen te verkeren.

9.5 Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

9.6 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtgever extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht . De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij
Opdrachtnemer anders aangeeft.

Artikel 10: Honorarium

10.1 Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

10.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de Opdrachtnemer, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Prijzen zijn exclusief projectkosten, onkosten en reiskosten (45 cent per kilometer).

10.3 Opdrachtneme
r is gerechtigd de in lid 1 van dit artikel bedoelde uurtarieven te wijzigen.

Artikel 11: Betalingstermijn en opschorting

11.1 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd,zonder aftrek, korting of verrekening, bij gebreke waarvan Opdrachtgever in verzuim is.

11.2 Na het verstrijken van deze fatale betalingstermijn van 8 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie nodig is in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

11.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

11.4 Door de Opdrachtgever gedane betalingen worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:44 BW steeds eerst in mindering gebracht op verschuldigde rente en kosten, en pas dan op openstaande facturen op volgorde van ouderdom, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

11.5 Indien betaling van een factuur niet binnen de aangegeven termijn volledig wordt voldaan, is Opdrachtnemer gerechtigd zonder nadere aankondiging tot onmiddellijke opschorting van de werkzaamheden en diensten over te gaan. Dit betreft zowel de werkzaamheden en diensten waarop de onbetaalde factuur betrekking heeft, alsook andere van Opdrachtgever afkomstige opdrachten of tussen partijen overeengekomen diensten. Opschorting van werkzaamheden en het verlenen van diensten  laat onverlet de gehoudenheid van Opdrachtgever tot betaling van nadien verrichte werkzaamheden, verleende diensten en gemaakte kosten. Opdrachtnemer is gerechtigd alle stukken van Opdrachtgever onder zich te houden totdat volledige betaling van alle facturen, rente en kosten heeft plaatsgevonden. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade van Opdrachtgever en/of derden als gevolg van de opschorting van haar werkzaamheden en/of de levering van diensten.

11.6 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor opdrachten alleen op voorschotbasis te aanvaarden dan wel de uitvoering van reeds bestaande overeenkomsten alleen dan voort te zetten indien ter dekking van het honorarium van Opdrachtnemer door Opdrachtnemer te bepalen voorschotten door de Opdrachtgever worden betaald. Ten titel van voorschot betaalde bedragen zullen worden verrekend met de  aan de Opdrachtgever in rekening te brengen werkzaamheden, diensten en overige in artikel 10 lid 2 van deze algemene voorwaarden omschreven kosten. Indien na uitvoering van, of aan het einde van de looptijd van de overeenkomst en na verrekening enig voorschot resteert, dan zal Opdrachtnemer dit bedrag aan de Opdrachtgever restitueren. 

Artikel 12: Incassokosten

Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer betalingsverplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13: Oplevering en acceptatie website, webshop of applicatie

13.1 Indien geen acceptatietest/testfase is overeengekomen, aanvaardt Opdrachtgever ontwikkelde website, webshop of applicatie in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering/voltooiing  bevindt (‘as is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken.

13.2Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest en/of testfase is overeengekomen bedraagt de testperiode, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, veertien dagen te rekenen vanaf het moment van  voltooiing. Opdrachtnemer is in dat geval verplicht onder zijn volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid te toetsen of is voldaan aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties. Gedurende de

Acceptatietest of testperiode is cliënt niet gerechtigd de website en/of applicatie voor productieve of operationele doeleinden te

gebruiken. Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding te maken aan Opdrachtnemer. Onder een fout wordt verstaan het substantieel niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen specificaties. Van een fout is alleen sprake indien Opdrachtgever deze

kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is.

13.3 Indien tijdens de testfase of bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de website of applicatie fouten bevat,

zal Opdrachtgever uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport Opdrachtnemer over de fouten informeren. Opdrachtnemer zal zich naar beste vermogen inspannen de geconstateerde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen. Indien niet uiterlijk op de laatste dag een testrapport met een gedetailleerde omschrijving van een of meer fouten wordt ontvangen gelden de website, applicatie of werkzaamheden als geaccepteerd.

13.4 Klachten over fouten met betrekking tot door
Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, ontwikkelde websites of applicaties dienen in elk geval op straffe van verval van iedere aanspraak binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering/voltooiing en/of indien een testfase/acceptatietest is overeengekomen binnen 7 dagen na acceptatie, van de betreffende werkzaamheden, website of applicatie schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtgever, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak. Reclames dienen schriftelijk te geschieden middels een ingebrekestelling. De schriftelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van de fout(en)  te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat wordt gesteld adequaat te reageren.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 Indien op Opdrachtnemer enige aansprakelijkheid mocht rusten, dan is deze aansprakelijkheid steeds uitdrukkelijk beperkt overeenkomstig dit artikel.

14.2 Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Opdrachtgever voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

14.3 Indien er - met inachtneming van de vorige leden - voor Opdrachtnemer op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door Opdrachtnemer, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de maximale factuurwaarde voor (dat deel van) die overeenkomst gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.

14.4 Schade waarvoor Opdrachtnemer op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

14.5 Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door de Opdrachtgever bij de Opdrachtnemer schriftelijk te zijn ingediend binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade, op verval van iedere aanspraak.

14.6 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15: Overmacht

15.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Opdrachtnemer ingeschakelde externe partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.

15.2 In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de overeenkomst te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Opdrachtnemer gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

15.3 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst

Artikel 16: Bevoegde rechter en toepasselijk recht

16.1 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden beheerst door Nederlands recht.

16.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank Noord-Nederland locatie Assen. Behoudens het recht van Opdrachtnemer het geschil aanhangig te maken bij een andere rechtbank die op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bevoegd is van het geschil kennis te nemen.